نباید اجازه داد رژیم، بحران اقتصادی خود را با ربودن نان سفره مردم بر طرف کند