دعوت دادخواهان خاوران برای شرکت در یک کارزار بین المللی علیه تخریب خاوران