پرچم مبارزه ستمدیدگان در متروپل آبادان برافراشته است