بیانیه پایانی تجمع فرهنگیان مریوان در حمایت از همکاران زندانی