همدردی و همبستگی با قربانیان متروپل و اعتراضات ایران در برلین