ارائه قطعنامه انتقادی آمریکا و اروپا علیه ایران به شواری حکام