آبادان؛ از عظمت نفت، تا سینما رکس، جنگ، م یتوپل و فروپا یش جامعه ایران!