ترسيم خط روشن با مماشات و محافظه كارى (قسمت چهارم)