ادامه تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز و کرمانشاه