اعتصاب سراسری کارگران داربست‌بند مشاغل مختلف پتروشیمی