افزایش تعداد جان‌باختگان زمین لرزه پکتیکا در افغانستان