تداوم اعتصاب‌های گسترده کارگران در چند کشور اروپایی