کمپین دفاع از مبارزات کارگران ایران و بر علیھ اعدام زندانیان سیاسی در نروژ

تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران کمیته نروژ

Utenlandsk organisasjon til Irans kommunistisk Parti- Norges komité

کمپین دفاع از مبارزات کارگران ایران و بر علیھ اعدام زندانیان سیاسی در نروژ

بدنبال کمپینی کھ از سوی کمیتھ خارج کشور حزب کمونیست ایران در دفاع از مبارزات کارگران و بر علیھ احکام اعدام زندانیان سیاسی فراخوان داده شده بود، تشکیلات نروژ حزب کمونیست ایران در پاسخ بھ این فراخوان، تصمیم گرفت کھ در حد امکان و بنا بھ اوضاع کنونی کرونایی، منطبق بھ شرایط موجود، در این کمپین شرکت نماید. بر ھمین مبنا کمیتھ

نروژ تشکیلات خارج طی جلسھ ای تصمیم گرفت کھ عمدتا از دو طریق: 1( نامھبھاتحادیھھایکارگریواحزابسیاسیچپوامنستیانترناشنال

2( فراخوانآکسیونیمقابلپارلماننروژدراسلو

صدای مبارزاتی کارگران ایران را بھ بخشی از جامعھ نروژ برساند و از اتحادیھ ھا و احزاب سیاسی بخواھند تا ھم از مبارزات کارگران و خواستھای آنان دفاع نمایند و ھم احکام اعدام زندانیان سیاسی از سوی جمھوری اسلامی را محکوم کرده و خواستار آزادی کلیھ زندانیان سیاسی شوند.

امروز شنبھ 8 آگوست 2020، با توجھ بھ شرایط کرونایی و اینکھ ھنوز تعطیلات تابستانی تمام نشده است، تعدادی از دوستان و رفقا در مقابل پارلمان نروژ در اسلو جمع شدند. در این آکسیون ایستاده رفقا بھروز ناصری و ھادی صوفی زاده سخنانی را در دفاع از مبارزات کارگران ایران و خواستھای آنھا، بر علیھ احکام اعدام زندانیان سیاسی و محکوم کردن اعدامھا و تاکید بر اتحاد سراسری کارگران و زحمتکشان و ھمبستگی ھمھ مردم بر سر مھمترین خواستھای کارگران

و حقوق دمکراتیک و … سخنانی ایراد کردند.

در خلال برنامھ چند سرود انقلابی نیز پخش شد.

در پایان برنامھ امروز اعلام شد کھ در ادامھ این کمپین تماس با اتحادیھ و احزاب پیگیری می شود. در ھمان روز پیامی از سوی حزب سرخ نروژ بدست مارسید کھ در آن پیام اطلاع داده بودند کھ طی نامھ ای اعتراضی بھ جمھوری اسلامی اعتراض میکنند، و در آن از مبارزات کارگران دفاع و خواستار لغو اعدام زندانیان سیاسی می شوند.

ما نامھ ی حزب سرخ نروژ کھ بھ انگلیسی نوشتھ شده و از سوی مسئول بخش بین الملل حزب سرخ خانم ماریھ سورھاوگ نوشتھ شده است را بعدا پخش میکنیم.

کمیتھ نروژ از ھمھ رفقا و دوستانی کھ با توجھ بھ این شرایط زحمت کشیده و در آکسیون امروز شرکت کرده بودند صمیمانھ قدردانی میکند.

زنده باد مبارزات کارگران ایران علیھ کارفرمایان و حکومت اسلامی ایران زنده باد اتحاد و ھمبستگی کارگران
تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست ایران – کمیتھ نروژ 8 آگوست 2020

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *