سپاه پاسداران دیگر نە تنها یک تهدید و خطر داخلی و منطقەای، بلکه یک تهدید جهانی است، و مهم است که اروپا و غرب بە اهمیت پیام تجمع کنندگان استراسبورگ پی ببرد

ایوب دباغیان 17 ژانویە 2023 دیروز دوشنبە شانزدهم ژانویە 2023 تجمعی متحدانە و باشکوە هزاران نفرە از سوی ایرانیان خارج کشور جلوی پرلمان اروپا در استراسبورگ فرانسە صورت گرفت کە … Read More

تنها راە آزادی زندانیان سیاسی و پایان بخشیدن بە کشتار و اعدامها توسط رژیم استبدادی جمهوری اسلامی و البتە رسیدن بە جامعەای آزاد و سکولار، گسترش و تشدید مبارزەات مردمی در اتحادی همبستە و پیوستە و توسل بە شیوەهای عالی مبارزە میباشد

ایوب دباغیان ١٧ دیماە ۱۴۰۱ جمهوریاسلامیرژیمیکەبااعداموکشتارمردمسرکارآمد،سحرگاەامروزبادستورمستقیمخامنەای “محمد مهدی کرمی” و “محمد حسینی” دو جوان کورد و فارس، دو تن از قیام آفرینان کشورمان را بدون اطلاع بە خانوادەهایشان اعدام کردند، … Read More