زمان آن فرارسیدە كە حزب كارگران كردستان بر میز گفت‌گوها تحمیل گردد

اولیویە گروژان روزنامە لوموند، ١٣ دسامبر ٢٠٢٢ برگردان : عزیز ماملی اولیویە گروژان نویسندە، پژوهشگر و استاد دانشگاە سوربن، از حذف حزب كارگران کردستان از لیست اروپایی سازمانهای تروریستی دفاع … Read More