فقر فلسفه – فرشید شکری

در مورد یک کتاب فرشید شکری « آقای پرودون بطور مستقیم ادعا ندارد که حیات بورژوازی از دید او به منزله ی حقیقت ابدی است....