فقر فلسفه – فرشید شکری

در مورد یک کتاب فرشید شکری « آقای پرودون بطور مستقیم ادعا ندارد که حیات بورژوازی…