مصوبە پارلمان بلژیک ، هموارنمودن مسیر قانونی برای گروگان گیری و گسترش تروریسم دولتی  جمهوری اسلامی

حسن رحمان پناە نمایندگان پارلمان بلژیک بعد  از ۲ روز بحث و تبادل نظر در صحن مجلس این کشور و هفتەها ابراز نظر موافق و مخالف در دنیای مجازی، همچنانکە … Read More

اتهام اقدام علیە امنیت ملی بە دو گروگان سندیکالیست فرانسوی ، توطئە سازماندهی شدە رژیم علیە جنبش کارگری و معلمان در ایران

  حسن رحمان پناە بنا بە گزارشات منتشر شدە، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران دو فعال سندیکایی فرانسوی را که حدود دو ماه قبل و با ویزای رسمی و اجازە … Read More