کارگران و صندوق انتخابات – انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی ۲۵ اردیبهشت ترکیه

همزمان با یکصدمین سالگرد تاسیس جمهوری در ترکیه، اکثر تشکلات کارگری و دولت های سرمایه داری…

بیانیه کنفدراسیون یونی در مورد وحشیگری دولت ایران علیه معترضان به قتل زن کرد ایرانی ژینا مهسا امینی.

کنفدراسیون یونی به جنبش بین المللی اتحادیه های کارگری و هزاران نفری که از بیش از…

جنبش «بی سقف ها» در برزیل

یکی از وظایف اصلی کانون مدافعان حقوق کارگر که در طول بیست سال گذشته بدان توجه…