نویسنده: شباهنگ راد

جُنبشِ نان و گرانی

شباهنگ راد انتخابِ واژۀ برارزنده و مطابق با قامت نظامِ جمهوری اسلامی سخت است. زیراکه گفتار و کردارِ سران حکومت آن‌قدر شنیع و غیر انسانی‌ست...

برایند جنگ اکراین

x شباهنگ راد جنگ و جنایت در اوکراین به‌هر حالت محکوم است. مصرف‌اش تخریبِ زیرساخت‌ها، آواره‌گی مردم، سودجویی و سلطه‌جویی غارت‌گران جهانی‌ست. مقصود اعمال هژمونی...

در وصف دو روز

[سیاهکلِ 49 و قیامِ 57] شباهنگ راد حرف و حدیث‌ها از این دو روز زیاد و هر گرایش و تفکری، نتیجه‌گیری و ارزیابی‌های سیاسی –...