اپوزیسیون بورژوائی هراسان از انقلاب و قدرت یابی توده ها 

(ترکیب اپوزیسیون های بورژوائی رژیم و برنامه های سیاسی و اقتصادی آنها) کارگران انقلابی متحد ایران…