رضا مقدم در مسیر سقوط کامل!

ژیان ذوالفقاری رضا مقدم ، بار دیگر اما سراسیمەتر از قبل، حول وحوش انشعاب اخیر در…

چرا ضدیت «حکمتیست ها» با کۆمەڵە بدون نتیجە برای آنها خواهد بود؟

ژیان ذوالفقاری بدنبال جدایی کە از سوی کمیتە مرکزی سابق حزب کمونیست ایران در این حزب…