دسته: اطلاعیه های رسیده

معلمان در سراسر ایران به خیابان می آیند؛ بیانیه و فراخوان شورای هماهنگی فرهنگیان:

بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و فراخوان تجمع اعتراض به عدم اجرای همسان‌سازی، رتبه‌بندی، بازداشت‌های غیر قانونی فعالان صنفی و سناریوسازی‌های صدا و سیما همکاران...

اطلاعیه‌ی انجمن صنفی معلمان کردستان (سقز و زیویه، دیواندره، مریوان و سروآباد، سنندج و کلاترزان، بیجار)

  همکاران گرامی همچنان که می‌دانید یک ماه از بازداشت غیرقانونی دوستانمان آقایان اسکندر لطفی، شعبان محمدی و مسعود نیکخواه می‌گذرد، با وجود سپری شدن...

بیانیه کانون نویسندگان ایران در اعتراض به سرکوب داغ‌دیدگان و معترضان فاجعه‌ی متروپل آبادان

   کانون نویسندگان ایران در این بیانیه گفته است که رسانه‌های رسمی حکومت با نیمه‌کاره خواندن این ساختمان و انتشار آمار غلط از مجروحان و...

دعوت دادخواهان خاوران برای شرکت در یک کارزار بین المللی علیه تخریب خاوران

نزديكبهسيوچهارسالازفاجعهكشتارزندانيان سياسیدرتابستان۶۷میگذرد،درطیاینسالها بارهاوبارهاخانوادههای خاورانموردآزار،اذیت وحتیبازداشت قرارگرفتهاندودرچندینمورد رژیم بهقصدتخریبوویرانیاینگورستان،اینخاک رازیروروکردهویابازیرفشارقراردادنهموطن هایبهاییمانآنهارامجبوربهدفنمردگانخوددر قسمت هایی از این خاک، نموده اند. ما اما اینبار اقدام رژیم برای دیوار کشی...