بیانیه مشترک  “کمیته موقت رهبری حزب کمونیست ایران، کمیته مرکزی کومه له و کمیته خارج کشور حزب کمونیست ایران

بیانیه مشترک “کمیته موقت رهبری حزب کمونیست ایران، کمیته مرکزی کومه له و کمیته خارج کشور حزب کمونیست ایران در باره عدم مشروعیت استفادە از نام حزب کمونیست ایران و … Read More

اطلاعیه کمیته مرکزی کومه له در محکوم کردن تجاوز ارتش ترکیه به اقلیم کردستان

بار دیگر رژیم ارتجاعی و سرکوبگر ترکیه به بهانه حمله به مکان های استقرار حزب کارگران کردستان در رشته کوههای قندیل واقع در شمال اقلیم کردستان از زمین و آسمان … Read More

اطلاعیه کمیته تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران به مناسبت گرامیداشت ۸ مارس، روز جهانی زن

  امسال در شرایطی بە استقبال گرامیداشت ۸ مارس، روز جهانی زن میرویم کە دو سال از پاندمی کرونا را پشت سر میگذاریم و درست در بحبوحە آن، جنگی ویرانگر … Read More

اطلاعیە کمیتە مرکزی کومەلە در گرامیداشت ٨ مارس روز رزم جهانی زنان برای رهایی

امسال در شرایطی ٨ مارس روز جهانی زن و روز نبرد برای رهایی زن را گرامی میداریم کە جنگی خانمان سوز با یورش سنگین نیروهای ارتش روسیە بە کشور اوکراین … Read More

اطلاعیه دبیرخانه کمیته مرکزی کومه له در محکومیت تشدید فشار بر معلمان حق طلب ایران

  مبارزات حق طلبانه معلمان ایران همچنان ادامه دارد و پاسخ رژیم به مطالبات معلمان تا کنون چیزی جز تعقیب، احضار و بازداشت فعالین این جنبش نبوده است. اما در … Read More

اطلاعیه دبیرخانه کمیته مرکزی کومه له دربارە موج دستگریهای تازه در کردستان

x کارگران، مردم زحمتکش! طی روزهای اخیر نیروهای سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی موج جدیدی از بازداشت و ربودن فعالین جنبش های اجتماعی را در کردستان و در نقاط مختلف ایران … Read More