دسته: مطالب رسیده

برگی از تأریخ، تقدیم به خانواده و دوستان کشتی گیر جانباخته “نوید افکاری” (شمس الدین  امانتی)

جنبش اعتراضی ورزشکاران شهر سنندج دربطن اوضاع و احوال سیاسی سالهاى ٥٩ تا ٦١ در کردستان شکل گرفت. جهت اطلاع خوانندگان این بخش از نوشته...

وقتی “صداقت” و “ایدئولوژی” هر دو همزمان زیر سوال می روند پاسخی کوتاه به اطلاعیه حکمتیستهای خط رسمی!

حزب حکمتیست موسوم به خط رسمی، اطلاعیه ای در مورد بحثهای درون حزب کمونیست ایران منتشر کرده  است. نویسندگان این اطلاعیه برای اینکه دچار “خرده...