دسته: سخن روز

کارنامه “تروریسم دولتی” در برابر “تروریسم اسلامی”، 19 سال پس از 11 سپتامبر 2001

روز یازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۱، مرگبارترین و بزرگترین عملیات «تروریستی» تاریخ در خاک ایالات متحده بوقوع پیوست. رویدادی که پیامدهای سیاسی، نظامی و اقتصادی آن،...