دسته: سخن روز

سیری در رویدادهای مهم سال 2020

رسانه های خط رسمی بورژوائی در جمعبندی رویدادهای مهم سال 2020 ویروس کرونا و بیماری آن یعنی کووید 19 را عامل وضع فاجعه آمیزِ موجود...