بانگكردنی دوو چالاكی كرێكاری بۆ ئیداره‌ی ئیتلاعاتی شاری سه‌قز

بهپێی ڕاپۆرتی ناوهندی دێمۆكراسی و مافی مرۆڤی كوردستان، دوو چالاكی كرێكاری شاری سهقز بهناوهكانیمهحموود ساڵحی و عوسمان ئیسماعیلیلهلایهن ئیدارهی ئیتلاعاتی ئهمشارهوهبانگهێشت كراون.

بهپێی ئهم ڕاپۆرته، ڕۆژی چوارشهممه١٠ی مانگی گوڵان،مهحموود ساڵحی و عوسمان ئیسماعیلیلهچالاكانی كرێكاریی شاری سهقز لهڕێگهی تهلهفوونهوهلهلایهن ئهم ناوهندهئهمنییهتییهوهبانگهێشت كراون. شایانی باسه، ئهم دوو چالاكهكرێكارییهلهئامادهبوون لهئیدارهی ئیتلاعات خۆیان بواردووهو ڕایانگهیاندووهكهئهگهر ئێحزارییهیان بۆ نهنێردرێت، ناچن بۆ ئیدارهی ئیتلاعات. ئهمهلهكاتێكدایهكهههتا ئێستا هۆكاری بانگ كرانی ئهم دوو چالاكهكرێكارییهنهزاندراوه‌. جێگهی ئاماژهیه، لهماوهی حهفتهی ڕابردوودا چهندین چالاكی كرێكاری لهسهروبهندی ئهوهڵی مانگی مهی، ڕۆژی جیهانیی كرێكار بانگهێشت و لێپرسینهوهیان لهگهڵدا كراوه‌.

مطالب مرتبط