به‌رده‌وامی كۆبوونه‌وه‌ی كرێكارانی وه‌زه‌خانه‌ی سیكلی ته‌ركیبی ئابادان

سهر لهبهیانی ڕۆژی شهممه١٢مانگی ڕهزبهر، كرێكارانی پهیمانی وهزهخانهی سیكلی تهركیبی ئابادان ،بههۆی پهرداخت نكردنی حهقدهستهدواخراوكانیان و ههروهها سهنهوات و جێژنانهو پاداشی ساڵیان، بۆ دووههمین جار دهستیان دایهكۆبوونهوه‌.

كرێكارانی ناڕازیی دهڵێن: بههۆی پهرداخت نهكرانی بهشێك لهحهقدهست و مهزایاكان و ههروهها سهنهوات و پاداشی كۆتایی ساڵی ڕابردوویان، لهبواری دابین كردنی بژێوی ژیانیان تووشی كێشهوگرفتێكی زۆر بوونهتهوه‌. كرێكارانی پهیمانی ئهم وهزهخانهیهڕایانگهیاندووه‌: سهرهڕای ئهوهیكهزیاتر له٤٥ڕۆژ بهسهر وهرگرتنی ئاخرین حقووقهكانیان گوزهراوه، لهسهرهتای ئهمساڵهوهتا ئێستا سهنهواتیان پهرداخت نهكراوهو پاداش و جێژنانهی ساڵی ٩٨ شیان پێی نهدراوه‌.

مطالب مرتبط