درێژه‌ی مانگرتنی كرێكارانی هه‌فت ته‌په‌

كرێكارانی ههفت تهپهڕۆژی دووشهممه٢٠ی گهلاوێژ، بۆ ٥٧مین ڕۆژی بهردهوام لهبهرامبهر فهرمانداریی شارستانی شووش، درێژهیان بهمانگرتنهكهیان دا.

كرێكارانی ناڕازیی ههفت تهپهبۆ جارێكی دیكهلهسهر خواستهكانیان پێداگریان كرد و بهوتنهوهی درووشم، لهسهر درێژهی مانگرتن و ناڕهزایهتیهكانی خۆیان ههتا گهیشتن بهسهرجهم داخوازیهكانیان لهوانهههڵوهشانهوهی بهشی خسووسی شیركهت و باقیی خواستهكانیان تهئكیدیان كرد.

مطالب مرتبط