ده‌یه‌مین ڕۆژی مانگرتنی سه‌رتاسه‌ری كرێكارانی پاڵاوگه‌ نه‌وتییه‌كانی ئێران

كرێكارانی پاڵاوگهكانی نهوت و پێترۆشیمی و ههروهها كرێكارانی وزهخانهكانی بهرق له شارهكانی ئێران، ڕۆژی دووشهممه٢٠ی گهلاوێژ، بۆ ١٠مین ڕۆژی بهردهوام درێژهیان بهكۆبوونهوهو مانگرتنهكهیاندا.

بهپێی دوایین زانیارییهكان، پاڵاوگهكانی بیدخون و شیركهتیحلقه صنعت ایرانبهتهواوی داخراون و لهشیركهتیتهنش گوستهریش تهنیا ١٢ كرێكار ماونهتهوهو سهرجهم كرێكارهكانی دیكهچوونهتهوهبۆ ماڵێ. ههروهها كرێكارانی مانگرتووی شیركهتهكانیعومران سهنعهتی فهرزین مۆرادی،ڕهگبی پوویا،نهسب گیل سهنعهتوكهیهان پارسیش، چوونهتهوهبۆ ماڵێ. شایانی باسه، سهرپهرهشتیاران و بهرپرسانی پاڵاوگهكان ههوڵ دهدهن كهلهڕێگهی جۆراوجۆرهوه، ئهم مانگرتنهسهرتاسهریهبشكێنن وكرێكارهكان بگهڕێنهوهسهر كار، ههوڵێك كهههتا ئێستا بێ ئاكام بووه‌.

مطالب مرتبط