سه‌ركوتی ناڕازییان له‌ لایه‌ن پۆلیسی فه‌ڕانسه‌

ڕۆژی سێشهممه٢٩ی ڕێبهندان، ناڕازییان بهچاكسازیی لهیاسای خانهنشینی لهبهرامبهر پهرلهمانی شوڕای میللی فهڕانسهدهستیاندایهكۆبوونهوهیهكی هێمنانه، بهڵام لهلایهن هێزهكانی پۆلیسهوهئهم كۆبوونهوهیهبهرهو توندووتیژی كێشرا و بهتوندی سهركوت كرا.

بهوتهی شایهت حاڵان، لهئهنجامی ئهم تێكههڵچوونهدا ژمارهیهك لهناڕازییان دهستبهسهر و ژمارهیهكی زۆریش برینداربوون. ناڕازییان بهبهڕێوهبردنی كۆبوونهوهلهبهرامبهر پهرلهمانی شوڕای میللی فهڕانسهو وتنهوهی درووشمی دژهكاپیتالیستی، خوازیاری دهست لهكار كێشانهوهی ئێمانۆئێل مهكرۆن بوون. شایانی باسه، ناڕازییان لهسهر ئهو باوهڕهن كهبهپێی ئهم گهڵاڵهنوێیه، تهمهنی خانهنشینی له٦٢ ساڵهوهبۆ ٦٤ ساڵ بهرزدهبێتهوهو ئهو كهسانهی كهزووتر خانهنشین دهكرێن حقووقی كهمتر وهردهگرن.

You may also like...