وه‌دی هاتنی خواسته‌كان له‌ ڕه‌وتی به‌ره‌و ڕووخاندندا

بهپێی ههواڵهكان، لهدرێژهی ٣٧ ڕۆژ مانگرتنی كرێكارانی پهیمانیی نهوت و پێترۆشیمی، چهند شیركهتی پهیمانكاری بهشێك لهداخوازیی كرێكارانیان قهبووڵ كردووهو كرێكارانی ئهم شیركهتانهسهركهوتووانهگهڕاونهتهوهسهر كار. كرێكارانی ئهم شیركهتانهلهههنگاوی یهكهمدا توانیویانه دوو بهرابهر بوونی حهقدهست و ٢٠ ڕۆژ كار و ١٠ ڕۆژ مهرهخهسی بهسهر پهیمانكاراندا بسهپێنن. لهههمان حاڵیشدا تهئكیدیان كردووهكهخهبات بۆ گهیشتن بهگشت خواستهكانیان ههروا درێژه پێدهدهن. لهڕاستیدا ئهوهگوشاری خهباتی سهرتاسهری و هاوپشتیی گشتیی كرێكاران بوو كهئهم خاوهنكارانهی ناچار بهقهبووڵ كردنی بهشێك لهخواستی كرێكاران كرد. كرێكارانی مانگرتوو هیوادارن لهماوهی ڕۆژانی داهاتوودا شیركهتهكانی دیكهش لهبهرامبهر گوشاری خهباتی كرێكاراندا تهسلیم بن و داخوازیی میحوهریی دوو بهرابهر بوونی حهقدهست و ٢٠ ڕۆژ كار و ١٠ ڕۆژ مهرهخهسی قهبووڵ بكهن. ئهو كرێكارانهی كهگهڕاونهتهوهسهر كار ڕایانگهیاندووهكهخهبات بۆ باشتر كردنی وهزعییهتی كهمپهكان درێژهپێدهدهن و باردووۆخی تێكهڵ بهسووكایهتیی ههتا ئێستا لهخاوهنكاران لهشوێنی ژیانیاندا قهبووڵ ناكهن.

لهڕاستیدا ئهگهرچی ههتا ئێستا ههموو داخوازییهكانی كرێكاران وهدی نههاتوون، بهڵام تا ئێرهشی دهكرێ سهركهوتنی كرێكاران لهم نهبهردهدا ڕاگهیهنین. لهپهنا دهستكهوتی ماددیی پێوهندیدار بهبردنهسهرهوهی حهقدهست و مهرخهسیی مانگانه، كرێكاران بهگهلێك دهستكهوتی چینایهتیی گرینگ گهیشتوون كهبێگومان دهبنهخاڵی هیوابهخش بۆ پێشڕهوییهكانی داهاتوو.  شۆرای ڕێكخستنی ناڕهزایهتیی كرێكارانی پهیمانیی نهوت لهبهیانییهی ژماره١١ی خۆیدا ئهم دهستكهوتانهی بهمجۆرهكۆبهندی كردووه‌:

ئێمهبهمانگرتنی خۆمان لهماوهی ئهم دوو ساڵهدا توانیومانهكهش و ههوای ئهمنییهتی ناوهندهكانی نهوت تا ڕادهیهكی زۆر بشكێنین و زمانی پهیمانكاران كورت بكهینهوه‌. ئهم سهركهوتنانهڕێگای بۆ بهدواداچوونی خواستهڕهواكانمان خۆش كردووه‌. له ههمووی گرینگتر، ئێمهكرێكاران لهم مانگرتنهدا هێزی مهزنی خۆمان ههست پێكرد و ئهو بابهته‌‌ ئێمهی بۆ بهدواداچوونی خواستهكانمان خستهپێگهیهكی یهكجار بههێزترهوه‌. بهتایبهت ئهوهیكهئێمهتوانیومانهشۆرای ڕێكخستنی خۆمان پێكبێنین كهتێیدا كرێكاران وتهبێژی ڕاستهقینهی خۆیانیان بێت و سهرهنجام ئهوهیكهلهجهرهیانی ئهم كێشمهكێشهسهختهدا توانیومانهدهوری سازشكاران بۆ كرێكاران زیاتر لهقاو بدهین. بهپشت بهستن بهم پێشڕهوییانه، مانگرتن و ناڕهزایهتییهكانمان بهشێوازی جۆراوجۆر درێژهپێدهدهین و ههوڵ دهدهن خواستهكانمان وهدی بێنین“.

بهههڵكهوت نییهكهخهباتی جهماوهریی ئهم دوایانهدژبهكهمئاوی و قهتعیی بهرق له ڕێكهوتی٢٤ی مانگی پووشپهڕ، لهشوێنێكهوهدهستیپێكرد كهمانگرتنی فیداكارانهی كرێكارانی نهیشهكهری ههفت تهپه، كرێكارانی فوولادی ئههواز و مانگرتنی كرێكارانی نهوت و گاز و  پێترۆشیمییهكانی تێیدا بهڕێوهچووه‌. ناڕهزایهتیی جهماوهریی خهڵكی خووزستان سهرهڕای وهحشیگهریی هێزهكانی ڕژیم لههێرش بۆسهر ناڕازیان و كوشتنی ژمارهیهك لهلاوانی خهباتكار و دهستبهسهركردنی بهرین، بهشێوهیهكی بهرچاو پهرهیسهند. ژمارهی گیان بهختكردووانی خووزستان بهپێی ههڵسهنگاندنی ڕێكخراوی لێبۆردنی نێونهتهوهیی ٨ كهس بووه‌‌.

خهباتی جهماوهری كهلهناڕهزایهتی بهكهم ئاوی لهشارهسهرهكییهكانی خووزستانهوهدهستیپێكرد بهرهو ئیسفههان، ئهلیگودهرز لهلۆرستان، كرماشان، تهورێز، تاران و كهرهج و سهقز و چهند شاری دیكهپهرهیسهند. بهسهرهنجدان بهدرووشمهكان بۆمان دهردهكهوێ كهئهم خهباتهوێڕای ههبوونی داخوازیی واقعی و لانیكهم، لهجهوههری خۆیدا خوازیاری ڕووخاندنی كۆماری ئیسلامییه‌. درووشمهكان كهبهردهوام بههێزتر دهبوون، لهمهرگ بۆ دیكتاتۆرهوهبوون بهمهرگ بۆ خامنهیی و لهدرێژهدا بهمهرگ بۆ كۆماری ئیسلامی، قووڵتر بوونهوه‌.

ئهم مانگرتن و ناڕهزایهتییانهلهدرێژهی خهباتی كرێكاران و جهماوهرییهكی ناڕازیدا ڕووی داوهكهدهیان ساڵهبۆ نان، كار و ئازادی دهستیان داوهتهخهبات. ههمووی ئهم ڕووداوانهلهجهرگهی داماویی كۆماری ئیسلامی و ڕهوتی ڕوو لهشكستی ئهم ڕژیمهدا ڕوویان داوه‌. ڕژیم لهبواری ئیدێئۆلۆژیكهوهشكستی خواردووه، گهندهڵیی سهرانی دهسهڵاتدار لهوپهڕی خۆی دایهو لهبواری ئابوورییهوهداڕماوه‌. ٤٣ ساڵ بهسهر ئهو ڕۆژهدا تێپهڕیوهكهخومهینی لهبهههشتی زههرا بهڵێنی دا كهئیسلام بۆ ههژاران، ئاو و بهرق و هاتووچۆی گشتی و مهسكهن دهكاتهخۆڕایی و خهڵك خاوهنی مهعنهوییهتی ئیسلامی دهكات. ئیسلام بهڕهوایهتی خومهینی، لهم سهردهمهدا مشتێك ئاخوندی مێشك وشك، ئیتلاعاتیی قاتڵ، بهسیجی بێڕوحم، سپاهیی قاچاغچی، ئهرتهشیی سهركوتگهر، سهرمایهداری تهماعكار، حاكمانی شهرعی بێ ویژدان و بازجوی جهلادی تهحویلی كۆمهڵ داوه‌. سهروهت و سامانی كۆمهڵ بهدهستی ئهوان بهتاڵان چووه‌. لهئاكامی سیاسهت و كردهوهی ئهم خاوهنانهی مهعنهوییهتی ئیسلامی، ٨ ملیۆن بێكار، ٤٠ ملیۆن ههژاری بێ دهرهتان لهئاستی كۆمهڵگادا بوونی ههیهو ئهم باروودۆخهڕۆژ لهدوای ڕۆژ خراپتر دهبێت. ڕژیمی سهرمایهداری دز و فریوكار، ههموو شتێكی خستووهتهخزمهت كاربهدهستانی نیزامی و غهیرهنیزامییهوهبهجۆرێك كهئهمڕۆ كابینهی داڕماوی ڕووحانی تهنانهت توانای دابین كردنی پێداویستییهسهرهكییهكانی خهڵك لهوانهئاو و بهرقیشی نییه‌.  خهباتی كرێكاران و جهماوهری بێبهش و ستهملێكراوی ئێران تا ڕووخاندنی ئهم ڕژیمهملهوڕ و جهنایهتكارهو بهدهسهڵات گهیشتنی جهماوهری ڕێكخراوی ناو شۆراكان درێژهی دهبێت. ئهم خهباتهلهدرێژهی خۆیدا ڕژیم ناچار دهكات تا دهست بخاتهكیسهوهو بهشێك لهسهروهتی بهتاڵانچوو بكاتهههزینهی دابین كردنی ئاو و بهرق و پێداویستییهسهرهكییهكانی خهڵك و داخوازیی كرێكاران.

مطالب مرتبط