ڕزگاربوونی به‌ندكراوێك له‌ سزای ئێعدام له‌ سه‌رده‌شت

بهپێی ڕاپۆرتی ههواڵنێریی هێرانا، بهندكراوێك لهزیندانی سهردهشت كهپێشتر بهتۆمهتیكوشتندهستبهسهر و لهلایهن دادگاوهبهئێعدام مهحكووم كرابوو، بهدوای لێخۆشبونی بنهماڵهی كوژراوهكه،لهسزای ئێعدام ڕزگاری بوو.

بهپێی ئهم ڕاپۆرته، ناوبراو ساڵی ٩٢ لهڕۆداوێكی دڵتهزێن بههۆی دمهقاڵهلهگهڵ كهسێكی دیكهتووشی قهتڵ دهبێ و لهئهنجامدا لاوێكی تهمهن ١٨ ساڵهدهكوژێ و لاوێكی تهمهن ٢٦ ساڵیش بههۆی دهست تێدابوون لهم ڕووداوهدهستبهسهر دهكرێ. شایانی باسه، پهروهندهی ناوبراو بهدوای پێڕاگهیشتن و تهئیدی دیوانی باڵای وڵات، بهمهبهستی بهكردهوهدهرهێنانی حوكمهكهی ناردراوهبۆ دادگای شاری سهردهشت.

مطالب مرتبط