برچسب: آتنا دائمی

صدور حکم حبس در پرونده ای دیگر برای گلرخ ابراهیمی ایرایی و آتنا دائمی

بنا به گزارش منتشره، روز یکشنبه 23 تیرماه، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات گلرخ ابراهیمی ایرایی و آتنا دائمی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران...