به سناریو پردازی توطئه گران پایان دهید، فعالین کارگری و معلمین زندانی را آزاد کنید!

خانواده‌های معلمین و کارگران زندانی در تاریخ هفتم تیر نامه سرگشاده ای منتشر کردند تحت عنوان “به این نمایش بی شرمانه پایان دهید!” خانواده‌های جعفر ابراهیمی، آنیشا اسداللهی، رسول بداقی، … Read More