محاکمه چند تن دیگر از کارگران هفت تپه

روز چهارشنبه هفته جاری جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۶ تن از کارگران هفت تپه برگزار شد.