احضار و پرونده سازی برای  ۹ نفر از معلمان سقز

در پی ادامه فشارها بر جامعه معلمان و اعضای تشکل‌های صنفی در سراسر کشور، پس از احضار نه نفر از اعضای انجمن صنفی معلمان سقز...