تداوم تجمع کارگران راه آهن زاهدان و اخراج نماینده کارگران

روز دوشنبه ۲ دیماه در جریان تداوم تجمع کارگران راه آهن زاهدان با خواست دریافت دستمزدهای معوقه، نماینده این کارگران از سوی مدیر ریل صنعت کاران این شهر از کار اخراج شد.