تظاهرات کارکنان بخش بهداشت و درمان فرانسه

به گزارش خبرگزاری فرانس۲۴ فرانسه، کارکنان بهداشت و درمان فرانسه طی چند روز اخیر در شهرهای سراسر فرانسه تظاهرات کردند و خواستار دستمزد بیشتر، جذب کارکنان بیشتر و بهبود قراردادها برای … Read More