تظاهرات کارکنان بخش بهداشت و درمان فرانسه

به گزارش خبرگزاری فرانس۲۴ فرانسه، کارکنان بهداشت و درمان فرانسه طی چند روز اخیر در شهرهای سراسر…

ادامه تظاهرات ضد دولتی در ارمنستان

روز جمعه 30 اردیبهشت ماه هزاران نفر از شهروندان ارمنستانی برای چندمین روز متوالی به خیابان…