نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم ! ( درآستانه سالگرد کشتارهای خونین ،تابستان ۶٠ و ۶٧ خورشیدی)

اردشیر نصراله بیگی   این عنوان پیمانی ست که همگی انسانهای آزاده و انقلابی وکمونیست زجر دیده این نسل ما که با جدیت و فداکاری رژیم سلطنتی آریامهری را ساقط … Read More