حذف چهار صفر از پول کشور، مانوری بیحاصل از سر درماندگی

    روز چهارشنبه نهم مردادماه، علی ربیعی سخنگوی دولت روحانی از تصویب کلیات لایحه “حذف چهر صفر از پول ملی ایران” خبر داد. بنا به گفته ربیعی طبق مصوبه … Read More