اسید پاشی برپیشانی زنان، لکه ننگ بر پیشانی جمهوری اسلامی

چهارشنبه – ۱ خرداد – ۱۳۹۸ , 22 – 05 – 2019 روز دوشنبه ۳۰ اردیبهشت، کلیات طرح یک فوریتی به نام “تشدید مجازات اسیدپاشی...