شایسته ترین پشتیانی از اعتراضات لبنان و عراق گسترش مبارزه در ایران است

اکنون نزدیک به چهار هفته از اعتراضات توده ای در لبنان و عراق میگذرد. عقب نشینی دولتهای حاکم در این کشورها و  سرکوب معترضین نتوانسته است که مردم را به … Read More