اعتراضات گسترده در هند به تخریب اماکن مسکونی و تجاری مسلمانان

شهرهای مختلف هند در روزهای اخیر شاهد موج گسترده‌ای از اعتراضات به تخریب منازل و مغازه‌های شماری از شهروندان مسلمان،به دستور مقامات محلی بوده است. گفته می شود در جریان … Read More