اعتراض اعضاء سندیکای کارگران شرکت واحد

اعضاء سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران روز پنجشنبه 15 اردیبهشت ماه به‌دلیل حذف مزایای نقدی و غیرنقدی کارگران توسط این شرکت اعتراض کردند. معترضان در این خصوص می گویند، … Read More