تداوم اعتصاب کارگران شهرداری مریوان

روز یکشنبه 8 دیماه، برای چندمین روز متوالی کارگران شهرداری مریوان در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست به اعتصاب زدند.