تداوم اعتراض کارگران کارخانه اخشان

کارگران کارخانه اخشان، تولید کننده قطعات خودرو در استان فارس روز سه نشبه 17 دیماه برای چندمین بار در اعتراض به عدم پرداخت 7 ماه دستمزد معوقه خود دست به تجمع زدند.