خیزش دی ماه ۱۳۹۶، ده روزی که ایران را لرزاند

روز هفتم دی ماه سالروز آغاز خیزش سراسری تهیدستان شهری در ایران است. این خیزش که بیش از نود شهر را در برگرفت و به مدت ده روز ادامه داشت، ایران را به لرزه در آورد. دو سال پیش، صبح روز پنجشنبه هفتم دی ماه۱۳۹۶ هزاران نفر