اعتراض مدافعان حقوق زنان به خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول

روز سه شنبه ۲۴ خرداد ماه، شماری از مدافعان حقوق زنان در آنکارای ترکیه، مقابل ساختمانی دولتی که قرار است در آن درباره بازنگری در خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول … Read More