اعتراض کارگران اخراجی فولادین ذوب آمل

ششصد نفر از کارگرن اخراجی فولادین ذوب آمل روز سه شنبه 17 دیماه، به دنبال عدم تحقق وعده های مقامات در خصوص بازگشت به کار در محوطه این مجتمع دست به تجمع زدند.